SGK Sigorta Prim Sorgulama

SGK Prim Sorgulama için tıklayınız

SGK Sigorta sorgulama, hizmet dökümü alma işlemleri için yukarıdaki linke tıklayanız

9.2 Milyon Vatandaşın Sigorta Primi Karşılandı

Türkiye'deki milyonlarca yoksul, AK Parti döneminde 13 yılda sosyal devlet ile tanıştı. Sosyal yardımlar 825 milyondan 33 milyara çıkarken, 9.2 milyon vatandaşın sigorta primi karşılandı, 125 bin muhtaç aileye gelir sağlandı.

SABAH, son yıllarda büyük artış gösteren sosyal yardımlara mercek tuttu. Son 13 yılda kadın, erkek, çocuk, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazi "sosyal devlet" anlayışı ile tanıştı. Yürütülen "insan odaklı" politikalar ile milyonlarca dezavantajlı vatandaşın, yoksulun yüzü güldü. Son 13 yılda sosyal politikalar alanında yapılan yenilikler şöyle:

SOSYAL YARDIMLARA 33 MİLYAR LİRA:

SGK'lılar için Prim Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Kamuda çalışan en büyük grubun emekli aylık ve ikramiyeleri nedir?

Kamu kesiminde görev yapan en büyük grup 2200 ek göstergeli memurlardır. İşte bunların kendi kendilerine emekli maaş ve ikramiyelerini hesaplamalarını örneklerle açıklıyoruz....

Kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli unvanlardaki kadrolarında görev yapan ve 1 inci derecede 2200 ek göstergeden yararlanan Devlet memurları, aynı hizmet süresi ile emekli olduklarında, aynı miktarda emekli aylığı ve emekli ikramiyesi almaktadırlar.

Şube müdürü, şef, uzman (kariyer olmayan), bilgisayar işletmeni, ayniyat saymanı, vhki, memur, tekniker, çözümleyici, programcı, sekreter, şoför ve diğer bir çok unvanın 1 inci derece kadrosu için 2200 ek gösterge belirlenmiştir. Öte yandan, bu kadrolar için makam ve görev tazminatı gibi ödeme unsurları öngörülmemiştir.

Yetim ve asker çocuğuna ne kadar maaş verilecek?

200 bin yetim ve asker çocuğuna müjde: 18 yaşına kadar aylık maaş bağlanacak. İlk ödemeler Haziran ayında olacak.

Hükümetin yetim, öksüz ve asker çocukları için ilk kez başlattığı 'aylık maaş' uygulamasından 200 bin çocuk faydalanacak. 7 Mayıs tarihinde başlatılan yardım programı için 200 bin çocuğun hak sahibi olduğunu tespit eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ilk olarak 122 bin çocuğun ailesini başvuruya çağırdı. Bu çerçevede 40 bin çocuğun ailesi resmi müracaatta bulundu. 200 bin çocuğa 18 yaşına gelene her ay 100 lira destek sağlanacak. İlk ödemeler 15 Haziran'dan sonra yapılacak. Aylık maaş uygulamasından, anne, babasını kaybeden veya babası askerde olan yardıma muhtaç çocuklar faydalanabilecek.

ANNE ALACAK

SGK'dan okullar için staj belgeleri açıklaması

SGK'dan okullar için staj belgeleri açıklaması - Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgilerden bazı okul yönetimlerinin, meslek liselerinde okumakta iken staja tabi tutulan öğrencilerin hangi belge türü seçilerek bildirileceği hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşıldığından konuyla ilgili açıklama yapılmasına gereksinim duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen hükümler çerçevesinde;

1- 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerden;

-Bakmakla yükümlü olunanların 7 nolu belge türü

-Bakmakla yükümlü olunmayanların 42 nolu belge türü

Ticari Taksi Şoförleri Hangi kapsamda sigortalı sayılırlar?

Bu yazımızda ticari taksi şoförlerinin hangi kapsamda sigortalı olduklarını ve sigortalı olabilmeleri için şartların ne olduğu, sigortalarının ne zaman başladığı gibi tüm sorularınıza yanıt bulabileceksiniz.

1-Ticari taksi şoförler hangi tarihten itibaren sigortalı sayılmışlardır?

6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6 ıncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle bir ay içinde 10 günden az çalışanlara, kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlanmıştır

2-Hangi kapsamda sigortalı sayılırlar?

Bakan İslam'dan ''doğum yardımı'' genelgesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı İslam, 15 Mayıs'tan itibaren başvuruları alınan ''doğum yardımı'' ile ilgili hizmetlerin hızlı ve etkin sürdürülmesi için tüm kuruluşların gerekli desteği sağlaması gerektiği talimatını verdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, yayımladığı ''Doğum yardımı uygulaması'' konulu genelgede, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen madde doğrultusunda uygulanmaya başlanan ''doğum yardımı'' kapsamında başvuruların 15 Mayıs'tan itibaren alınmaya başlandığını hatırlattı.

Doğum yardımı başvurularının il müdürlüklerine ve sosyal hizmet merkezlerince alındığını bildiren İslam, hizmetin hızlı ve etkin sürdürülmesi için tüm kuruluşların gerekli desteği sağlaması gerektiği talimatını verdi.

2015 yılı Ocak ayında emekli memurlara ne kadar alt sınır aylığı ödenecek?

2015 yılında emekli olan ve eşi, babası ya da çocukları vefat eden memuremeklisi haksahiplerine ödenecek aylık tutarlarının alt sınırları kanunla belirlenmiştir. 6ayda bir güncellenen bu tutarlar için 2015 yılı Ocak ayı alt sınırları şu şekilde belirlenmiştir.

Dul ve yetimlere ödenecek aylıklar, 5434 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan alt sınır aylığının;
a) Dul ve yetim sayısı 3 ve daha fazla ise tamamından,
b) Dul ve yetim sayısı 2 kişi ise %90'ından,
c) Dul ve yetim sayısı l kişi ise %80'inden az olamaz.

Vazife malulü erlerle, bunların dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.Harp malullüğü zammı ayrıca nazara alınır.

5510 Sayılı Kanun'a göre sigortalı ne demek?

Sosyal güvenlik reformu sonrasında sigortalı kavramı, kısa ve/veya uzun va­deli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adı­na prim ödemesi gereken kişiyi ifade etmektedir. Kimlerin sigortalı sayılaca­ğı hususu ise 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinde belirtilmiş ve üç ayrı grup­ta kategorize edilmiştir. Bu bağlamda sigortalı sayılanları (4-a), (4-b) vc (4-c) kapsamında sigortalı olanlar şeklinde üçe ayırarak incelemek gerekmektedir.

5510 Sayılı Kanun'a göre (4-a) kapsamında sigortalı sayılanlar kimlerdir?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre si­gortalı sayılabilmek için, sigortalının işveren veya işveren vekili ya da alt iş­veren tarafından işe alınıp, hizmet akdine tabi çalıştırılması veya işe başlatıl­ması gerekir.

İkisi de ücretli olan eşlerin biri ücretsiz izne ayrılırsa asgari geçim indirimi nasıl uygulanır?

Asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanmaya başladıktan sonra çeşitli sebeplerle ücretsiz izne (aylıksız izin) ayrılan bir ücretlinin, ücretsiz izne ayrıldıktan sonra artık ücret geliri elde etmesi söz konusu olmadığından, asgari geçim indirimi uygulanması mümkün değildir. Ancak, ücretsiz izne ayrılan çalışanın ücret geliri elde eden bir eşinin olması durumunda, bu eşin ücretsiz izinde olan eşini işverenine bildirmesi durumunda, asgari geçim indirimi oranının hesabında ücretsiz izindeki çalışmayan eşi için %10 oranını dikkate alması mümkün bulunmaktadır.

Kamu idarelerinde çalışanlarda sigortalılığın sona ermesi ve bildirim yükümlülüğü nasıl oluyor?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamın­da sigortalı sayüanların sigortalılıkları;

1) Ölüm halinde veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde, görev aylıkları­nın kesildiği tarihi takip eden aybaşından,

2) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayıh Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden aybaşından,

3) Diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten, itibaren sona erer.

4) a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent­leri kapsamında çalışmakla birlikte 5434 sayılı Kanunun ek 76 ve geçici 192 nci maddesine göre ilgisi devam edenler hakkında,

Kısa vadeli sigorta kolları bakımından kimler sigortalı sayı­lırlar?

Haklarında kısa vadeli sigorta kolları uygulananlar şunlardır;

A) Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendine göre hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştınlanlar.

B) Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı sa­yılanlar:

1) İşçi sendikaları ve konfederasyonlan ile sendika şubelerinin başkanlıkları­na ve yönetim kurullanna seçilenler,

2) Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan ve Kültür ve Turizm Ba­kanlığı tarafından belirlenen Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ek-l'de yer alan tabloda sayılan; film. tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile mü­zik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşlan içine alan bütün güzel sanat kollannda çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar,

Malulen emeklilik için gerekli şartlar nelerdir?

Bu yazımızda malulen emekli olma şartları, malulen emekli olanların hakları, malulen emekli aylıklarının kesilme halleri kısacası malulen emeklilik ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceksiniz.

1-5510 Sayılı Kanuna Göre Kimlere Malul Denilir?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (4/a lı) (SSK) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (4/b li)(Bağkur) çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını, Kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü,

kaybettiği Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır.

Tavandan ödenen prim emekli aylığını artırır mı?

Soru: 1964 doğumluyum. Tekstil atölyesinde çalışıyorum. İlk kez işe 1989'da girdim. İlk girişimde sigortam yatırıldı. Şimdi ise yaklaşık 7000 gün prim toplamışım. Emekli olma şartlarımı sağladım, ancak şimdi emekli olmam avantaj mı? Yoksa biraz daha prim günüm artsın mı?

İçeriği paylaş